خبر خبر

وارسي دستگاه کمک ناوبري فرودگاه سيرجان توسط هواپيماي فلايت چک شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران
عمليات وارسي پروازي سيستم کمک ناوبري VOR&DME فرودگاه سيرجان با موفقيت انجام شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان کرمان ، در راستای استانداردهای تعيين شده برای ايمنی پروازها و همچنين اطمينان از صحت عملكرد سامانه كمك ناوبری VOR&DME فرودگاه سیرجان از فرودگاههای اقماری اداره کل فرودگاههای استان کرمان ، بررسی  دوره ای اين سامانه 16 اردیبهشت ماه 1398 انجام شد.

وارسی موفق VOR&DME این فرودگاه توسط هواپیمای فلایت چک شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و با تلاش و همكاری گروه وارسی پرواز و خدمات هوايی ، متخصصان اداره ارتباطات و ناوبری هوایی و نیز متخصصان اداره مراقبت پرواز اداره کل فرودگاههای استان کرمان انجام شد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط