نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

بيانيه ماموريت /اهداف (کرمان)

بیانیه ماموریت های اصلی اداره کل فرودگاههای استان  کرمان

* ارائه خدمات ناوبری هوایی در فضای کشور و فرودگاهها به پروازها
سایر ماموریتهابه تبع ماموریتهای اصلی:
*
مدیریت ترافیک هوایی
* نصب و نگهداری تجهیزات و دستگاههای ارتباطی،ناوبری و نظارتی
* نصب و نگهداری تجهیزات عملیات فرودگاهی در بخشهای زمینی و هوایی فرودگاهها